Marketing ako neodeliteľná súčasť progresívnych spoločností v zdravotníctve

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť ľudskej existencie. Predstavujú určitú časť statkov, ktoré ľudia musia spotrebovať, aby zabezpečili svoju existenciu a vytvorili podmienky pre svoj ďalší rozvoj. Služby preto predstavujú špecifické prostriedky uspokojovania časti ľudských potrieb.[1] Rast významu a objemu služieb je jedným z hlavných ekonomických trendov v súčasnom svete. Rastúci blahobyt, viacej voľného času, stále…

Continue Reading

Aj v meniacom prostredí rozhoduje pacient

Súčasné spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva poskytujúce zdravotnú starostlivosť sa nachádzajú v prostredí nepretržitých zmien, na ktoré pôsobí globalizácia prostredia, trhov a konkurencie, rastúce sily zákazníkov atď. Odvetvie zdravotníctva je odvetvím, ktoré sa týka ľudí, je pre ľudí a je zabezpečená ľuďmi, zdravotníctvo ako jedna z najväčších odvetví, ktorá celosvetovo…

Continue Reading

Aj zdravotníctvo prechádza zmenami

Moderný človek a moderná doba v ktorej žijeme si jasne definuje svoje požiadavky, svoje očakávanie a získava prehľadný́ obraz ohľadne témy v oblasti zdravotníctva, vidí že je to jeden z ekonomických subjektom, činiteľom našej ekonomiky, vie rozoznať a má postačujúce informácie o službách, cielene začína investovať do svojho zdravia a…

Continue Reading