Marketing ako neodeliteľná súčasť progresívnych spoločností v zdravotníctve

Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť ľudskej existencie. Predstavujú určitú časť statkov, ktoré ľudia musia spotrebovať, aby zabezpečili svoju existenciu a vytvorili podmienky pre svoj ďalší rozvoj. Služby preto predstavujú špecifické prostriedky uspokojovania časti ľudských potrieb.[1]

Rast významu a objemu služieb je jedným z hlavných ekonomických trendov v súčasnom svete. Rastúci blahobyt, viacej voľného času, stále zložitejšie výrobky a rastúca náročnosť na servis spôsobili, že USA sa stala prvou svetovou ekonomikou založenou na službách.

Služby môžeme rozdeliť podľa ich poskytovateľov.

Štátne orgány poskytujú službu verejnému záujmu napr. zdravotníctvo, súdnictvo, podpora zamestnanosti, regulácia a podpora ekonomiky, armáda, polícia, požiarna ochrana, pošta a školstvo.

Pole pôsobností neziskových organizácii sa miestami so štátom prekrýva. Ide o múzeá, charitatívne organizácie, cirkev, súkromné školy, nadácie alebo nemocnice.

Ďalšie služby ponúkajú komerčné firmy ako napr. dopravné spoločnosti, banky, hotely, poisťovne poradenské firmy zdravotnícke zariadenia, advokátske kancelárie, realitné agentúry, ale aj obchody.[2]

Marketing je viac ako samotná reklama produktov, marketing sa pohybuje nad rámec komunikácie.[3] A môžeme povedať, že aj Lekári, alebo spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva potrebujú marketing.

Samotná predstava, vyvoláva u niektorých lekárov často zneistenie. Pojem Marketing sa ukazuje ako zo sveta vyňaté niečo čo nemá nič alebo veľmi málo spoločné s lekármi: ekonomický svet, spotrebiteľ a úspech.

Marketing je často spájaný s reklamou a práve preto to bol dlhodobo v ambulanciách tabu.

Jednou nevyhnutnou súčasťou v dnešnom manažmente spoločností pôsobiacich v oblasti zdravotníctva napr. aj v ambulancii je práve marketing.  Je to kvôli tomu, lebo už trh zdravotníctva funguje na pravidlách otvorenej ekonomiky. Pacienti si musia hradiť za im poskytnuté služby a takto sa stávajú klientmi, ktorý platia a ktorí sa rozhodujú, kde si danú službu vyberú. Paralelne narastajú požiadavky, pacient 21 storočia nenavštevujú lekára len v prípade choroby, ale dbajú a kladú dôraz na udržanie si svojho zdravia formou prevencie.

Lekár nie je len predajcom svojich služieb, ale zároveń znáša voči svojim pacientom morálne aj etické povinnosti. Je to obrovská zodpovednosť lekára v porovnaní s inou zodpovednosťou vznikajúcou  medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Lekár pôsobiaci vo vlastnej súkromnej ambulancii alebo v nemocnici,  majú právo výkonom svojej činnosti zarábať peniaze, a to nie je v protiklade s morálnou povinnosťou. Pôsobenie a podnikanie v súkromnej ambulancii spôsobuje finančné výdavky, z čoho vyplýva lekár a zdravotnícky personál musí mať znalosť ekonomického a efektívneho hospodárenia, pričom znáša sám finančné riziko svojho podnikania.[3]

V marketingu služieb je kvalita služby spojená s tým, kto službu poskytuje. To platí hlavne u profesionálnych služieb, služby náročné na vysokú odbornosť. Zákazník posudzuje kvalitu služby nie len z hľadiska jej technickej kvality napr. či bol chirurgický zákrok úspešný, ale aj z jej funkčnej kvality, či prejavoval chirurg záujem a vzbudzoval dôveru.

Pojem služba má teda predovšetkým ekonomické dimenzie. Služba je ekonomická kategória a predstavuje určitý druh spoločenskej činnosti vykonávanej ľuďmi v hospodárskej oblasti. Službu môžeme definovať ako činnosť, alebo úžitok, ktoré môže  jedna strana poskytnúť druhej, a ktoré sú v podstate nemateriálnej povahy a ich výsledkom nie je nadobúdanie vlastníctva a zdravotníctvo nie je výnimkou.

Nevyhnutnosť uplatňovanať princíp marketingu v oblasti zdravotníctva súvisí predovšetkým s hľadaním spôsobov a nástrojov na dosiahnutie efektu spojeného s existenčným motívom.

Význam marketingu v zdravotníctve vyplýva z dôležitosti kvality služieb a z toho, ako tieto služby vyhovujú potrebám užívateľov, nakoľko jednou z najdôležitejších hodnôt, ktoré ľudia majú, je nehmatateľné a je to práve zdravie.

Spoločnosti poskytujúce zdravotnú, lekársku starostlivosť môžu využívať marketingovú koncepciu, s využívaním všetkých marketingových nástrojov modernej doby, na reguláciu dopytu po svojich službách a posilniť si miesto na trhu.

Erika Jung

„Kto si trúfne, vyhrá.“ – motto britských špeciálnych jednotiek S.A.S.

[1] G. Bartáková,V. Cibáková, P. Starchoň a kol., Základy marketingu, ISBN 978-80-969834-4-5

[2]  P. Kottelr,G.Amstrong, Marketing, Grada publisching 2004, ISBN 80-247-0513-3

[3] Frank Elster, Marketing und Werbung in der Medizin, Springer Verlag Wien New York, ISBN 3-211-83875-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.