Aj v meniacom prostredí rozhoduje pacient

Súčasné spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva poskytujúce zdravotnú starostlivosť sa nachádzajú v prostredí nepretržitých zmien, na ktoré pôsobí globalizácia prostredia, trhov a konkurencie, rastúce sily zákazníkov atď.

Odvetvie zdravotníctva je odvetvím, ktoré sa týka ľudí, je pre ľudí a je zabezpečená ľuďmi, zdravotníctvo ako jedna z najväčších odvetví, ktorá celosvetovo zamestnáva najviac ľudí.

Tak ako sa spoločnosti menia, menia sa aj naše požiadavky a hlavne požiadavky na zdravie. Zdravie je základná ľudská potreba, je to najcitlivejší majetok každého z nás a je ponímaná vysoko individuálne. Preto musíme poznať a zároveň si byť vedomí, kto je náš cieľový́ zákazník, komu je naša služba poskytovaná.

Zdravie je jeden z najhodnotnejších zdrojov a hodnôt, ktoré ovplyvňujú ekonomiku, prostredie, osoby, spoločnosti, efektivitu a úspešnosť.

Zdravotníctvo spolu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa nachádza v prostredí nepretržitých zmien, kde zotrvanie sa dá docieliť len flexibilným reagovaním na dané zmeny.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako napr. nemocnice, ambulancie sa nevyhnú konkurenčného boja, zmeny, trendov, ktoré prináša rýchle meniace sa prostredie, európska únia, globalizácia, legislatíva atď. Ak chceme dosiahnuť systematický prístup ku kvalite poskytovanej služby, musíme vedieť čo samotná kvalita služby v sebe zahŕňa a musíme vedieť čo kvalita je, čo máme očakávať keď o nej hovoríme a hlavne ako ju môžeme dosiahnuť. Musíme vedieť, že zahŕňa výrobky, služby, organizácie a je meradlom efektívnosti celej práce danej organizácie.

Následne na základe poznatkov a zistení čo kvalita je, musíme navrhnúť všetky prvky marketingového mixu tak, aby cieľová skupina ako sú pacient, lekár, zamestnanci a zákazníci boli oslovený́ ponukou danej organizácie, lebo o budúcnosti nemocníc, ambulancii, či zotrvajú na trhu alebo nie, v dnešnej dobe začína rozhodovať zákazník a to práve aj svojím rozhodovaním a výberom.

Erika Jung

 

„Kto sa raz preslávil hanebným podvodom, stratil dôveru, aj keby hovoril pravdu.“ – Ezop

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.